Leveransvillkor

Tillämpning

Dessa villkor gäller för alla leveranser gjorda av Happowa Oy (nedan ”Happowa”) (nedan ”leverans”) till kunder som köpt från Happowas webbutik, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligt. Inga andra allmänna villkor kan bifogas till eller tillämpas på försäljningsavtal, erbjudanden eller orderbekräftelser (”avtal”) mellan parterna. Alla ändringar av avtalet måste vara skriftliga och båda parter måste underteckna dem. Dessa leveransvillkor gäller från den 1 juli 2020.

Allmänt om webbutiken

Produkterna i webbutiken säljs av Happowa Oy (FO-nummer 1047915–8). Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och juridiska personer i Finland samt EU och EES-regionen. Produktpriserna inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och portokostnader.

Beställning

Produkterna beställs på internet med kundkorgen på www.happowa.fi. Alla beställningar bekräftas per e-post med information om orderns pris, leveranskostnaderna och de beställda produkterna. För att få en orderbekräftelse måste en e-postadress uppges i samband med beställningen. Kunden godkänner i samband med varje beställning de gällande leveransvillkoren.

Köpesumma, betalningsmetoder och betalning av priset

Produktpriset följer Happowas aktuella prislista, såvida inget annat överenskommits i ett skriftligt avtal mellan parterna.

Betalningssätt

Produkterna och postkostnaderna för dessa betalas mot fraktura i webbutiken.

Tillämpning av leversvillkor

Happowa levererar produkterna i enlighet med de leveransvillkor som anges här, såvida inget annat avtalats skriftligt . Ansvaret för risken övergår till kunden när produkterna i enlighet med leveransvillkoren har levererats till den transportör som kunden uppgett.

Överföring av äganderätt

Happowa förbehåller sig äganderätten till produkterna tills kunden har gjort hela betalningen.

Dröjsmålspåföljder

Vid förseningar i den överenskomna leveranstiden är Happowa inte skyldig att kompensera kunden för direkt eller indirekt skada.

Reklamationer, byte och returvillkor

Kunden ska kontrollera produkten omedelbart efter leverans. Fel och förseningar måste rapporteras skriftligen senast åtta (8) dagar efter leverans eller, om felet inte kunde upptäckas i detta skede, inom åtta (8) dagar efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Produkter som Happowa levererar har tillverkarens garanti. Produkterna har som regel ett års garanti. Garantin täcker inte slitdelar. Garantin kan endast åberopas om produkten har underhållits eller reparerats med Happowas egna eller godkända delar och tillbehör och om den har använts i enlighet med instruktionerna för det ändamål som Happowa avsett den. Följesedeln i paketet fungerar som garantibevis. För klagomål och frågor gällande garantin kontakta myynti@happowa.fi per e-post eller telefon +358 400 863 514.

Returrätt

Konsumenten har i enlighet med 15 § i konsumentskyddslagen rätt att ångra beställningen inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. Produkten måste vara oanvänd i originalförpackningen. Kontakta oss per e-post på myynti@happowa.fi eller telefon +358 400 863 514.

Ansvarsbegränsning

Happowa ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av detta avtal, exempelvis inkomstförlust eller utebliven försäljning, produktionsavbrott, minskning eller förlust av affärsvärde. Med undantag för det ansvar som avses i produktansvarslagen för skador som orsakats av produkten, är Happowa inte ansvarigt för skador som en defekt produkt orsakar tredje part.

Underleverantörer

Happowa förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer för leverans och tillverkning av produkter. Happowa är ansvarig för underleverantörernas handlingar som om de vore egna.

Force majeure (oöverstigligt hinder)

Happowa har rätt till lättnad i fråga om tid och omfattning för fullgörande av avtalsförpliktelserna, om ett utomstående oöverstigligt hinder förhindrar eller gör det oskäligt svårt för parten att fullgöra skyldigheten. Som oöverstigligt hinder räknas laglig eller olaglig strejk, lockout, brand, naturkatastrof eller myndighetsföreskrift, så länge och i den omfattning som det oöverstigliga hindret kräver. Den andra avtalsparten ska så snart som möjligt underrättas om force majeure och dess uppskattade varaktighet. Även force majeure som drabbar Happowas underleverantörer och förhindrar att leveransen fullföljs, befriar Happowa från dess ansvar under hela tiden som force majeure-situationen pågår.

Överföring av avtal

Kunden får inte överföra avtalet mellan parterna eller de skyldigheter eller rättigheter som finns däri till en tredje part.

Tillämpad lag och tvistlösning

På avtalet mellan parterna tillämpas finsk lag, med undantag för konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wien den 11 april 1980) och lagvalsreglerna. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.

Leveranstid

Vi postar produkter varje vardag som inte är en nationell fridag. Fakturering sker vid leverans.

Leveranssätt och leveranskostnader

Produkterna levereras som paket eller frakt till kundens hemadress antingen med Posti, Schenker eller Kuljetusliike Trans Härmä Oy. Fraktkostnaderna inkluderar porto och förpackning. Leveranskostnaderna visas när du valt betalnings- och leveransmetod för varorna i kundkorgen. Oberoende av leveranssätt förbehåller sig Happowa rätten att alltid skicka produkter per brev eller maxbrev om detta är möjligt med tanke på produktens eller produkternas storlek. Endast postpaket kan spåras med försändelsekod. Kunden får inte rätt att kräva ersättning för att produkten har skickats med brev eller maxbrev även om paket hade valts som leveransmetod.

Annat

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Innan kunden beställer måste hen läsa de gällande leveransvillkoren. Happowa behandlar all kundinformation helt konfidentiellt. Läs mer i vår dataskyddsförklaring.