Lätt dosering med den moderna Spreader-syrapumpen

Progressiv syrapump styrenhet
I bilden är Total-funktionen aktiverad: Total-kontrollampan lyser och på displayen visas volymen vätska som har pumpats i liter.

Progressiv syrapump styrenhet

Spreader-styrenhet är en modern lösning med som man kan kontrollera dosering av ensileringsmedel och justera pumpeffekten elektroniskt. Styrenheten har många funktioner som underlättar dosering men ingen onödig – och därför är den också lätt att använda. I denna artikel berättar vi mer av styrenhetens verksamhet och ger tips som kan vara till nytta för dig när du använder din Spreader-ensileringspump.

Spreader-styrenheten kopplas på med huvudströmbrytaren (1). När enheten startar upp visas de värdena som anger flödessensorns pulsfrekvens, gränsvärde för flödesalarm och hysteres för flödesalarm, i denna ordning. Pulsfrekvensen anger hur många pulser flödessensorn skickar när en liter vätska genomflödat den. Enligt fabriksinställningarna aktiveras flödeslarmet om flödet understiger 0,5 l/min, varvid en summersignal ljuder och texten FLO blinkar på displayen.

Hysteresnivån bestämmer hur mycket flödet ska överstiga larmgränsen för att larmet ska upphöra av sig självt. Den fabriksinställda hysteresnivån är 0,3 l/min. Om flödet inte ökar så att det överstiger värdet 0,8 l/min inom tio sekunder, stänger styrenheten pumpen automatiskt.

Med olika funktioner kan du kontrollera flödesvolymen och konsumtion av ensileringsmedlet i realtid

Efter starten övergår styrenheten till basläget och är driftklar. Med Pump-knappen (8) startas och stannas pumpningen. När pumpning pågår lyser Pump-kontrollampan (9) bredvid displayen. Pumpeffekten justeras med en steglös potentiometer (2), alltså en ratt. När ratten vridas medurs ökar pumpeffekten, och tvärtom.

Med Flow-knappen (3) aktiveras flödesfunktionen. Då visas det faktiska vätskeflödet på displayen i liter per minut och Flow-kontrollampan (12) lyser. Med Trip-knappen (4) aktiveras Trip-räknaren, som är en av styrenhetens två räknarna. Med Trip-räknaren du kan exempelvis kontrollera syrakonsumtion per foderlast. Det värde som då visas på displayen anger volymen vätska som pumpats i liter och Trip-kontrollampan (13) lyser. Räknaren kan nollställas genom att man håller Reset-knappen (6) nedtryckt i tre sekunder.

Det annat sätt för att observera konsumtion är att aktivera Total-räknaren (5), som kan exempelvis användas för att kontrollera hur mycket vätska som finns kvar i tanken. Eftersom du kan samtidigt använda båda räknarna, du kan följa konsumtion på två nivåer, t.ex. per last och per tank. I allmänhet, Total-räknaren fungerar på samma sätt som Trip-räknaren.

Shift-knappen (7) används vid behov t.ex. för att avlägsna luft ur systemet. När den trycks in drivs pumpen med full effekt, oavsett effektinställning och gränslägesbrytarens position. Används t.ex. för att avlägsna luft ur systemet.

Tillbehör gör en del av ditt arbete

Med tillbehör kan Spreader-pumpen användas automatiskt så att den startar eller stannar av exempelvis utifrån pickups position. När skördemaskinen ser till att starta och stänga av pumpen, kan du själv koncentrera dig på andra saker i styrhytten. Du kan använda en mekanisk eller magnetgränslägesbrytare eller ett styrräle, enligt situation.

Om skördemaskinens elektriska signal kan användas för styrningen av syrapumpen, behöver du ett styrrelä – observera att ingen spänning får matas till gränslägesbrytarens anslutning på syrapumpen! En mekanisk eller en magnetgränslägesbrytare är de möjliga alternativen, om signalen är inte tillgänglig. När gränslägesbrytaren monteras på arbetsmaskinens pickup, den stannar pumpen när pickupen lyfts upp. Om du skulle använda den mekaniska eller den magnetiska modellen beror sig på monteringsplats och dess egenskaper.

Styrenhetens Cut-kontrollampa (10) tänds när styrreläet eller gränslägesbrytaren stänger av pumpen. När pumpningen startar om, slocknar kontrollampan och pumpningen fortsätter enligt inställningarna.

Styrenhetens exakthet kan återställas genom kalibrering

Ibland märker man att de värdena som styrenhetens räknare ger inte mer motsvarar den faktiska pumpade volymen. Då måste enheten kalibreras. Vid kalibrering, pumpar man en viss vätskemängd genom systemet och ändrar pulsfrekvensen enligt en enkel beräkning.

Efter du har kontrollerad den nuvarande pulsfrekvensen och nollställd styrenhetens Trip-räknaren, ska du aktivera Trip-räknaren och pumpa en stor mängd (t.ex. 100 liter) vätska genom pumpen. Den volym styrenheten har uppmätt ska nu jämföras med den faktiska volymen.

Värdet för den nya pulsfrekvensen fås genom att det värde gåtts av styrenheten (i liter) divideras med den faktiska mängden, och den resultaten multipliceras med den nuvarande pulsfrekvensen. Efter att pulsfrekvensen har ändrats borde Trip-räknarens värde motsvara den faktiska volymen. Om styrenheten fortfarande ger inkorrekta värden, måste du kalibrera den igen.

Tilläggsinformation om kalibrering och ändring de förinställda värdena hittar du i syrapumpens bruksanvisning!